Mostafa Moradian
set design

کتاب شناخت طراحى صحنه
••••
هر نشست، دو کتاب (آنلاین)
••••
طراحى صحنه و فیلدهاى وابسته به آن (هنرهاى دیدارى) هنرى پیشتاز در تیٔاتر معاصر جهان به شمار مى رود این رشته در ایران نیز به عنوان رشته اى تخصصى در دانشگاه تدریس مى شود.
در بدنه ى سیستم دانشگاهى آنچه به طراحى صحنه و دانش هاى پیرامونى آن ارزش و اعتبار مى بخشد گفتارهاى علمى-هنرى است که به شکل کتب تخصصى به صورت ترجمه، تالیف و گردآورى در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
با مجازى شدن کلاس هاى درس و به طبع تضعیف آموزشى استاندار در حوزه ى دروس عملى، فرصتى مناسب براى مرور و بررسى آثار مکتوب مهیا شده است تا بتوانیم دانش نظرى خود را بیش از پیش افزایش دهیم.
••••
موسسه ى فرهنگى و هنرى برگ با همراهى مصطفا مرادیان طراح تیٔاتر و مدرس طراحى صحنه در دانشگاه تهران به بررسى منابع مکتوب منتشر شده در این حوزه خواهد پرداخت.
••••
برای نام نویسی و عضویت با شماره های زیر تماس بگیرید

021-88594385-95

موسسه فرهنگى و هنرى برگ