Mostafa Moradian
set design

بازسازى آثار طراحان صحنه
•••

مصطفامرادیان

•••
فرم بصرى و طراحى صحنه برخى از آثار در تاریکى تاریخ تئاتر گم شده است و یا تصاویرى که از آنها بر جاى مانده از کیفیتى نامطلوب برخوردار است. در این ورکشاپ هنرجویان با جستجو و پژوهش درباره ى طراحان صحنه تاثیرگذار در تاریخ تئاتر به بازسازى آثار شاخص آنها به صورت دو بعدى (اسکیس) و سه بعدى (ماکت) مى پردازند.
در نهایت آثار بازسازى شده با ارائه ى مقدمه اى مختصر براى هر اثر در قالب کتاب منتشر خواهد شد.
•••
هشت جلسه ١/۵ ساعته (حضورى)
•••

محل کلاس: دفتر گروه طراحی صحنه ایگو: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه

ظرفیت هر کلاس 4 نفر

دایرکت به اینستاگرام
@ego.scenedesign

دی ماه 1399